Trường hợp muốn disable, ta cũng thao tác tương tự, và dùng lệnh sau:

 

 Xác định vị trí lưu archived log

Dùng lệnh archive log list, ta có thể thấy vị trí lưu archived log hiện tại là USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST, và kiểm tra parameter, ta thấy được đường dẫn của recovery file dest là /u01/app/oracle/fast_recovery_area, tức là vùng Fast recovery area (FRA)

 Thường đây là cấu hình mặc định nếu ở step 7/12 khi tạo database ở trên, ta chọn cả 2 option Specify Fast Recovery Area và Enable Archiving.

 Trong trường hợp ta muốn chỉ định 1 vị trí lưu khác, ta có thể dùng các tham số log_archive_dest

 log_archive_dest & log_archive_duplex_dest: cặp tham số này đi với nhau, có từ các phiên bản trước. Hiện tại không nên dùng các tham số này nữa.

 log_archive_dest_n & log_archive_dest_state_n (n từ 1 -> 31): cặp tham số này đi với nhau. Tham số đầu thiết lập vị trí lưu archived log. Tham số sau đặt trạng thái của vị trí đó. Tham số state có 3 giá trị:

  • enable: vị trí có thể lưu archived log. Mặc định các vị trí đều được enable
  • defer: vị trí tạm ngưng không sử dụng
  • alternate: bình thường không enable, tuy nhiên trong trường hợp các vị trí đang enable không lưu được archived log thì vị trí này sẽ được dùng thay thế

Để thiết lập 1 ví trị lưu archived log, ta dùng lệnh sau:

 

 Để chuyển lại dùng FRA

 Cấu hình các tham số liên quan

 Có thể chỉ định format tên archived log file trong tham số log_archive_format

 

Lưu ý là format này chỉ có tác dụng nếu lưu trên disk bình thường và không phải vùng FRA. Nếu dùng FRA hay ASM, Oracle sẽ tự đặt tên cho archived log file, tham số này bị bỏ qua.

 

Cấu hình số process ARCn bằng tham số log_archive_max_processes. Mặc định là 4, thường là dư xài luôn.

 

 

Cấu hình số archived log file tối thiểu được lưu bằng tham số log_archive_min_succeed_dest

 

 

Trong trường hợp cấu hình nhiều log_archive_dest_n, Oracle sẽ lưu archived log vào tất cả các vị trí đó. Tuy nhiên thường ta cũng chỉ cấu hình 1 vị trí.

Tham số này thường ta để mặc định là 1, tức là đảm bảo archived log phải được ghi ra thành công ít nhất ở 1 vị trí, để đảm bảo tác dụng của backup + archived log. 

 Note

Thông thường khi cài đặt ta sẽ cấu hình sẵn archivelog mode, các tham số bên trên cũng ít khi ta phải can thiệp, thường để mặc định là ok. Chủ yếu ta cần chuẩn bị log_archive_dest đủ dung lượng và cấu hình backup xóa archived log định kỳ, để log_archive_dest luôn có chỗ trống, do trong trường hợp không ghi archived log ra được nữa, database sẽ tạm ngừng hoạt động.