CRC check là gi?

March 22, 2020
CRC CRC (cyclic redundancy check) là một loại hàm băm, được dùng để sinh ra giá trị kiểm thử, của một chuỗi bit có chiều dài ngắn và c...
Powered by Blogger.