【Oracle】Các hàm thao tác trên kiểu dữ liệu thời gian

 Các hàm thao tác trên kiểu dữ liệu thời gian①Thao tác trên kiểu dữ liệu là thời gian

・MONTH_BETWEEN(d1, d2) 

Cho biết só tháng giữa ngày d1 và d2. Cho ngày d 

・ADD_MONTHS(d,n) 

Thêm n tháng. 

・NEXT_DAY(d, char ) 

Cho ngày tiếp theo ngày d có thứ chỉ bởi char. 

・LAST_DAY(d) 

 Cho ngày cuối cùng trong tháng chỉ bởi d.

・ROUND(date1) 

Trả về ngày date 1 tại thời điểm giữa trưa 12:00 AM 

・ROUND(date1,’MONTH’) 

Nếu date 1 nằm trong nửa tháng đầu trả về ngày đầu tiên của thàng, ngược lại sẽ trả về ngày đầu tiên của tháng sau. 

・ROUND(date1,’YEAR’) 

Nếu date 1 nằm trong nửa năm đầu trả về ngày đầu tiên của thàng, ngược lại sẽ trả về ngày đầu tiên của năm sau.

・TRUNC(date1, ’MONTH’)

Trả về ngày đầu tiên của tháng chứa date1 

・TRUNC(date1, ’YEAR’) 

 Trả về ngày đầu tiên của năm chứa date1

--*--


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.